• Privacyverklaring HFC Heemstede

   HFC Heemstede hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u vastleggen en hoe wij met deze gegevens omgaan. HFC Heemstede houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent in ieder geval dat wij:

   • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor    de doeleinden waarvoor ze worden vastgelegd.

   • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Personen die vanuit hun rol binnen HFC Heemsted veel met persoonsgegevens werken ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

   • Geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Welke persoonsgegevens verwerken wij? HFC Heemstede verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de uitvoering van uw lidmaatschap van onze vereniging, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

   Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   • voorletters, roepnaam en achternaam

   • geslacht

   • geboortedatum

   • adresgegevens

   • telefoonnummers (vast en/of mobiel)

   • e-mailadres(sen)

   • pasfoto (ten behoeve van de digitale KNVB spelerspas)

   • bankrekening (ten behoeve van contributie-inning)

   • indien van toepassing: BSN (Burger Service Nummer) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

   • het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot aanpassing (bijvoorbeeld het onherkenbaar maken van het gezicht) of verwijdering van de betreffende foto aan ons sturen. •